Сыздық Болат Кенелұлы
з.ғ.д., қауымдастырылған профессор
b.syzdyk@apa.kz