Yeshmaganbetova Natalia Ruslanovna
Senior methodologist
+7 7212 44 54 30
n.yeshmaganbetova@apa.kz